Regulamin Dolnośląskiej Ligi Rajdowej sezon - 2020
1. Dobra zabawa przede wszystkim.

- Pamiętajmy że celem wszystkich startujących powinna być przede wszystkim dobra zabawa.
- Spotykamy się po to by jeździć, doskonalić swoje umiejętności i zdobywać punkty.


2. Modele i kategorie

2.1 Klasa WRC

Podwozie:
W kategorii WRC startować mogą samochody z napędem elektrycznym 4WD i niezależnym zawieszeniem każdego z kół wykonane w podziałce 1:10. Dopuszczalne rozmiary podwozia, to: szerokość 175–200 mm, rozstaw osi 250–267 mm.
Jedynym warunkiem dopuszczenia modyfikacji jest nie wystawanie elementów PODWOZIA poza podane wymiary.

Napęd:
Modele muszą być napędzane jednym silnikiem elektrycznym.

Dopuszczone silniki:

- silniki bez-szczotkowe o dowolnym typie uzwojenia, wielkości odpowiadającej silnikowi klasy 540 o dowolnej liczbie zwoi
- silniki szczotkowe klasy 540 o dowolnej liczbie zwoi


Karoseria:
Model musi być wyposażony w karoserię rajdową, której pierwowzór przynajmniej raz wziął udział w rajdach 1:1. W przypadku pojazdów niepopularnych obowiązek dowiedzenia tego faktu należy do zawodnika.
Nie dopuszcza się karoserii w malowaniu cywilnym.

Koła:
W kategorii WRC dopuszcza się stosowanie kół o maksymalnej średnicy zewnętrznej 75 mm i szerokości 15–32 mm. Dopuszcza się stosowanie opon pełnych (piankowych, z mikrogumy) i gumowych z wkładkami lub bez. Opony można modyfikować we własnym zakresie w ramach spełnienia wymogów wymiarów minimalnych, wysokości, wzoru bieżnika, głębokości bieżnika, ilości nacięć oraz profilu czy kształtu opony.
Średnicę opony mierzy się bez kolców.
Nie dopuszcza się stosowania pełnych felg typu disc!

Oświetlenie:
Model podczas rajdów nocnych musi być wyposażony w oświetlenie. Oświetlenie może być wykonane w postaci lamp przednich lub „elektrowni” na masce modelu, tylne oświetlenie nie jest obowiązkowe. Nie dopuszcza się stosowani oświetlenia na dachu samochodu w postaci latarek itp. Prowadzący model podczas przejazdu nie może posiadać dodatkowego oświetlenia nie będącego integralna częścią modelu np. latarek „czołówek”

Akumulatory:
W kategorii WRC dopuszcza się stosowanie dowolnego akumulatora, wykonanego w dowolnej technologii oraz o dowolnym napięciu i pojemności.

2.2 Klasa WRC-3 (JWRC)

Podwozie:
W kategorii WRC-3 startować mogą samochody z napędem elektrycznym 4WD i niezależnym zawieszeniem każdego z kół wykonane w podziałce 1:10. Dopuszczalne rozmiary podwozia, to: szerokość 175–200 mm, rozstaw osi 250–267 mm.
Jedynym warunkiem dopuszczenia modyfikacji jest nie wystawanie elementów PODWOZIA poza podane wymiary.

Napęd:
Modele muszą być napędzane jednym silnikiem elektrycznym.

Dopuszczone silniki:
– silniki bez-szczotkowe o dowolnym typie uzwojenia, wielkości odpowiadającej silnikowi klasy 540
– silniki szczotkowe klasy 540 o dowolnej liczbie zwoi
- jeżeli silnik nie posiada oznaczeń obowiązkiem zawodnika jest udowodnienie sędziemu technicznemu specyfikacji silnika

Karoseria:
Model musi być wyposażony w karoserię rajdową, której pierwowzór przynajmniej raz wziął udział w rajdach 1:1. W przypadku pojazdów niepopularnych obowiązek dowiedzenia tego faktu należy do zawodnika.
Nie dopuszcza się karoserii w malowaniu cywilnym.

Koła:
W kategorii WRC-3 dopuszcza się stosowanie kół o maksymalnej średnicy zewnętrznej 75 mm i szerokości 15–32 mm. Dopuszcza się stosowanie opon pełnych (piankowych, z mikrogumy) i gumowych z wkładkami lub bez. Opony można modyfikować we własnym zakresie w ramach spełnienia wymogów wymiarów minimalnych, wysokości, wzoru bieżnika, głębokości bieżnika, ilości nacięć oraz profilu czy kształtu opony.
Średnicę opony mierzy się bez kolców.
Nie dopuszcza się stosowania pełnych felg typu disc!

Oświetlenie:
Model podczas rajdów nocnych musi być wyposażony w oświetlenie. Oświetlenie może być wykonane w postaci lamp przednich lub „elektrowni” na masce modelu, tylne oświetlenie nie jest obowiązkowe. Nie dopuszcza się stosowani oświetlenia na dachu samochodu w postaci latarek itp. Prowadzący model podczas przejazdu nie może posiadać dodatkowego oświetlenia nie będącego integralna częścią modelu np. latarek „czołówek”

Akumulatory:
W kategorii WRC-3 dopuszcza się stosowanie dowolnego akumulatora, wykonanego w dowolnej technologii oraz o dowolnym napięciu i pojemności.

2.3 Klasa Dakar Truck

Podwozie:
W kategorii DAKAR TRUCK startować mogą samochody z napędem elektrycznym 4WD. Skala modelu wynosi od 1:16 do 1:12.
Podstawowe wymiary modelu: Szerokość osi z kołami do 220 mm.

Napęd:
Modele muszą być napędzane jednym silnikiem elektrycznym.

Silniki:
Dopuszczone są silniki o rozmiarze 540 i 550.

Karoseria:
Karoseria ciężarówki musi być oparty na rzeczywistym modelu, który brał udział w wyścigu, na przykład: Dakar, Silk Way Rally, Africa Eco Race lub inne zawody w maratonie.
Nie dopuszcza się karoserii w malowaniu cywilnym.

Koła:
Opony o średnicy zewnętrznej do 100 mm i szerokości zewnętrznej nie większej niż 35 mm. W przypadku modeli 1:12 dozwolone są opony MIL-SPEC ZXL lub MUD PLUGGER 1.9.
Nie dopuszcza się stosowania pełnych felg typu disc!

Oświetlenie:
min. 2x reflektor, 2x czerwone tylne światła.
Prowadzący model podczas przejazdu nie może posiadać dodatkowego oświetlenia nie będącego integralna częścią modelu np. latarek „czołówek”

Akumulatory:
W kategorii DAKAR TRUCK dopuszcza się stosowanie akumulatorów o dowolnej wielkości oraz pojemności wykonanej w jednej z następujących technologii o maksymalnym napięciu nominalnym dla poszczególnych typów wynoszącym:
– NI–CD / NI–MH = 8,4V
– Li-Po = 2-3S
– Li-FePo4 = 6,6V.

3. Prawa i obowiązki zawodnika startującego w rajdzie

3.1 Zawodnik startujący w rajdzie ma prawo do:

- równego i sprawiedliwego traktowania,
- zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, zaobserwowanych podczas trwania rajdu oraz zgłaszania protestów.
- pomiaru czasu przejazdów i prezentacji jego wyników podczas ich ogłaszania

3.2 Zawodnik startujący w rajdzie zobowiązuje się do:

- Przestrzegania regulaminu Dolnośląskiej Ligi Rajdowej ,
- Rejestracji udziału w Rajdzie, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem http://rc-dolnyslask.pl/
- Dostarczenia modelu do badania kontrolnego przed startem Rajdu
- Opłaceniem wpisowego (koszt uczestnictwa w rajdzie ponoszony solidarnie przez wszystkich zawodników w celu pokrycia wydatków poniesionych na jego organizację
- Dostarczenia modelu do badania kontrolnego na każde wezwanie sędziów
- Uczestniczenia w odprawie zawodników przed startem do pierwszego OS
- Przestrzegania zasad poruszania się po terenie rajdu oraz torze przejazdu,
- Zachowania porządku w miejscu rajdu,
- Serwisowania modeli według zasad opisanych w niniejszym regulaminie
- Czynnego uczestnictwa w przygotowaniu każdego z rajdów w których startuje, poprzez rozkładanie, składanie trasy lub transportu niezbędnych elementów trasy. Zasada ta nie dotyczy zawodników mieszkających w odległości większej niż 50 km od Wrocławia oraz zawodników opiekujących się stałymi torami DLR. Każdy zawodnik w sezonie może nie uczestniczyć w przygotowaniu jednego rajdu w którym startuje. W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły zawodnik wnosi trzykrotną opłatę wpisowego (nie dotyczy WRC3) lub nie jest dopuszczony do startu.
Niezastosowanie się do obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu i/lub poleceń wydanych przez organizatorów DLR będzie skutkować upomnieniem lub w szczególnych przypadkach wykluczeniem z rajdu.

4. Zgłoszenie

- Zawodnik chcący wziąć udział w rajdzie DLR jest zobowiązany do zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem strony internetowej http://rc-dolnyslask.pl
- Zawodnik musi dokonać rejestracji najpóźniej na 2 dni przed datą rajdu.
- Zawodnik zobowiązany jest do założenia konta, które umożliwi mu rejestrację na rajd
- Zawodnik ma prawo zgłosić się do startu w dwóch kategoriach dwoma różnymi modelami jeżeli pozwala na to techniczne uwarunkowanie danego rajdu.
- Informatory publikowane są najpóźniej 10 dni przed rozegraniem Rajdu.
- Organizator ze względu na okoliczności ma prawo do odwołania lub przesunięcia w czasie danego rajdu
- W przypadkach szczególnych Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia podając powód.

5. Koszt udziału

Każda runda organizowana jest ze środków zawodników. Wielkość składki podawana będzie każdorazowo w Informatorze Rajdu. Środki te w całości przeznaczane będą na organizację rajdów Dolnośląskiej Ligi Rajdowej oraz na zakup niezbędnego wyposarzenia do organizacji rajdów. Całe zakupione wyposażenie jest własnością DLR.

6. Rejestracja i kontrole techniczne

Rejestracja oraz kontrole modelu odbywają się w miejscu rajdu na 30 minut przed startem pierwszego odcinka specjalnego. Dopuszczenie do rajdu następuje po rejestracji, opłaceniu kosztu uczestnictwa i pozytywnym przejściu badania kontrolnego modelu danego zawodnika. Badania kontrolnego dokonuje sędzia techniczny. Do badania kontrolnego model należy dostarczyć czysty, suchy i kompletnie uzbrojony do startu w rajdzie. W przypadku zastrzeżeń związanych ze specyfikacją techniczną modelu zawodnik może zostać przeniesiony do innej kategorii lub niedopuszczony do startu.
Podczas trwania rajdu sędzia techniczny ma prawo wezwać zawodników bądź zawodnika do kontroli technicznej modelu. Może to zrobić bez podawania przyczyny bądź na zgłoszenie zawodnika o wprowadzeniu zmian do modelu które mogą skutkować niezgodnością z regulaminem DLR. Jeśli w trakcie kontroli technicznej, w czasie trwania rajdu, zauważone zostaną zmiany powodujące niezgodność modelu z regulaminem DLR, zawodnik taki zostanie wykluczony z rajdu.
Podczas rejestracji każdy zawodnik otrzymuje komplet naklejek z numerem startowym na karoserię modelu. Model musi zostać nimi oznaczony w poniższy sposób. Niewłaściwe oklejenie modelu skutkuje jego niedopuszczeniem do startu.

Obrazek


7. Zasady przejazdów OS

7.1 Start

- W rajdzie mogą brać udział tylko modele które zostały zakwalifikowane przez sędziego technicznego podczas badania przed rozpoczęciem rajdu. Niedopuszczalny jest start innym modelem niż ten który zawodnik zgłosił do kontroli technicznej przed rozpoczęciem rajdu, lub modelem innego zawodnika.
- Start modelu do przejazdu OS odbywa się wg ustalonego harmonogramu startów ogłaszanego na odprawie zawodników przed startem rajdu.
- W przypadku awarii systemu startowego i pomiaru czasu start modelu odbywa się na komendę sędziego czasowego.
- Wszyscy zawodnicy mają obowiązek wstawić swoje modele do Parku Serwisowego lub na START najpóźniej na 30 sekund przed startem każdego OS’u.

7.2 Pomiar czasu

- Pomiar czasu przejazdu prowadzony jest dla każdego zawodnika indywidualnie.
- Pomiaru dokonuje automatyczny system pomiaru czasu. System obsługiwany jest przez sędziego czasowego.
- W przypadku awarii systemu, pomiaru czasu dokonuje sędzia czasowy za pomocą stopera.
- Pomiar czasu danego zawodnika rozpoczyna się automatycznie, zgodnie z harmonogramem startów dla danego OS’u, i kończony jest w momencie przejechania modelu przez bramkę pomiarową na mecie danego OS’u.
- Pomiar czasu danego zawodnika startuje zgodnie z zaplanowanym harmonogramem niezależnie od tego czy zawodnik zdążył wystartować.

7.3 Przejazd i trasa

- Każdy prowadzący zobowiązany jest do precyzyjnego przejazdu po wyznaczonej trasie.
- Trasa przejazdu wytyczona jest za pomocą dekoracji trasy dostarczonych przez organizatora.
- Wyjechanie poza trasę więcej niż dwoma kołami skutkuje karą czasową.
- W przypadku gdy model wyjedzie poza trasę, lub zablokuje się na przeszkodzie zawodnik może postawić go na trasie w miejscu w którym wypadł używając tylko i wyłącznie rąk. Kopanie modelu skutkuje karą czasową.
- Ze względu na system pomiaru czasu oraz podział zawodników niemożliwe jest startowanie przez dwie osoby jednym modelem. W takim wypadku zawodnik bez modelu może go wypożyczyć u organizatorów. Fakt ten powinien zgłosić najpóźniej 7 dni przed rajdem.

7.4 Mini serwis, zmiana pakietu , super Rally

- Zawodnik podczas przejazdu może dokonać drobnych napraw modelu, czas naprawy wliczany jest do czasu przejazdu tzw.: mini serwis.
- Mini serwis to:
- dokręcenie koła,
- wpięcie ballend’a
- wymiana akumulatora
- inne naprawy których czas usunięcia nie przekracza 2 minut.
- Mini serwisy można dokonać tylko zawodnik pokonujący aktualnie trasę OS’u
- Jeśli awaria nie pozwala na kontynuację jazdy zawodnik zobowiązany jest do usunięcia modelu z trasy. Usuniecie takiej awarii musi zostać wykonane w wyznaczonym czasie strefy serwisowej.
- Dozwolona jest wymiana pakietu podczas OS’u.
- Po dokonaniu mini serwisu zawodnik musi zamocować karoserię modelu. Nie dopuszcza się kontynuacji przejazdu bez karoserii lub z karoserią niezamocowaną.

8. Super rally

- Zawodnik który nie ukończył OS z powodu awarii modelu ma prawo do skorzystania z zasady Super Rally.
- Zasada Super Rally pozwala na sklasyfikowanie czasu przejazdu zawodnika, na OS’e którego nie ukończył z powodu awarii, jako 200% czasu najlepszego zawodnika z jego kategorii.
- Zawodnik chcący skorzystać z zasady Super Rally musi niezwłocznie ogłosić tą informację okrzykiem „Super Rally” oraz poinformować o tym sędziego czasowego oraz technicznego.
- Z zasady Super Rally można skorzystać jednokrotnie na 4 OS’y. Np. w rajdzie który ma 6 OS’ów zawodnik ma prawo do jednego Super Rally przed 4 OS i jednego Super Rally po 4 OS.
- w przypadku wykorzystania zasady Super Rally awaria uniemożliwiająca kontynuowanie przejazdu skutkuje wykluczeniem z rajdu, tak zwane DNF. Zawodnik może startować nadal w rajdzie ale nie będzie klasyfikowany.
- zawodnika, korzystającego z zasady Super Rally nie obowiązuje otwarcie strefy serwisowej, może serwisować model od razu po zejściu z OSu

9. Serwis modelu

- Strefa serwisowa to miejsce wyznaczone do parkowania modelu przed i po przejazdach OS oraz na serwis modelu.
- serwis modelu możliwy jest tylko po ogłoszeniu przez sędziego technicznego komunikatu o otwarciu strefy serwisowej.
- w czasie strefy serwisowej zawodnicy mogą zabrać modele z Parku Serwisowego.
- po ogłoszeniu przez sędziego czasowego zakończenia strefy serwisowej zawodnicy zobowiązani są do bezzwłocznego odstawienia modelu do Parku serwisowego.
- Podczas rajdów dopuszcza się zmianę setup’u modelu oraz zmianę opon, nie powodujące zmian specyfikacji technicznej w danej kategorii.
- W przypadku kiedy zawodnik będzie serwisował model poza wyznaczonym czasem strefy serwisowej zostanie ukarany karą czasową. Zasada ta nie dotyczy zawodnika z Super Rally i mini serwisu na trasie OS’u.

10. Kategorie

W rajdach Dolnośląskiej Ligi Rajdowej obowiązują trzy kategorie startowe: - WRC (generalna) – obejmuje wszystkich zawodników.
- WRC 3 (JWRC) – obejmuje wszystkich zawodników w wieku do 12 lat

- DT – Dakar Truck
Zawodnicy startujący w kategorii DT i WRC 3 są klasyfikowani w swojej kategorii jak również w generalnej.

11. Klasyfikacja, punktacja i wyniki

- Każda runda DLR punktowana jest w sposób jednakowy.
- Po zakończeniu rajdu sporządzana jest suma czasów z wszystkich przejazdów zawodnika oraz nałożonych na niego kar czasowych.
- O miejscu zajętym na danym rajdzie decyduje suma czasów z danego rajdu.
- Zawodnicy zdyskwalifikowani nie są uwzględniani w klasyfikacji rajdu.
- Ilość punktów, które zostają przyznane zawodnikowi w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii determinowana jest przez zajęte miejsce w/g klasyfikacji.
c. Tabela punktacji :
1 miejsce – 20 pkt
2 miejsce – 18 pkt
3 miejsce – 16 pkt
4 miejsce – 15 pkt
5 miejsce – 14 pkt
6 miejsce – 13 pkt
7 miejsce – 12 pkt
8 miejsce – 11 pkt
9 miejsce - 10 pkt
10 miejsce - 9 pkt
11 miejsce - 8 pkt
12 miejsce - 7 pkt
13 miejsce - 6 pkt
14 miejsce – 5 pkt
15 miejsce – 4 pkt
16 miejsce – 3 pkt
17 miejsce – 2 pkt
18 miejsce – 1 pkt

Pozostałe miejsca nie są punktowane.12. POWER STAGE

POWER STAGE jest odcinkiem dodatkowo punktowanym w generalnej klasyfikacji. Przed każdym rajdem w którym będzie on występował zostanie to ogłoszone w informatorze rajdu.
Punktacja:
1 miejsce – 3 pkt
2 miejsce – 2 pkt
3 miejsce – 1 pkt

13. Obsługa rajdu i zachowanie podczas OS

- Podczas rajdu wszyscy jego uczestnicy zobowiązani są do dbania o czystość terenu na którym odbywa się rajd.
- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są stosować się do uwag organizatorów, sędziów czasowych oraz sędziego technicznego.
- Zawodnicy zobowiązani są do technicznej obsługi OS podczas przejazdów, obsługa ta polega na poprawianiu przewróconych bądź przesuniętych elementów trasy.
- Z obsługi technicznej trasy zwolnieni są:
- sędziowie czasowi i sędzia techniczny
- zawodnik wykonujący przejazd OS.

14. Zasady pełnienia funkcji technicznej tzw. CIEŃ (przejazdy w parach):

- Zawodnicy biorący udział w rajdzie dobierani są w pary przez sędziego głównego.
- Zawodnicy dobrani w pary pełnią między sobą funkcję „Cienia”, kiedy pierwszy zawodnik z pary pokonuje trasę OS drugi zawodnik podąża za nim i obserwuje przejazd oraz poprawia po jadącym zawodniku elementy trasy. Podczas przejazdu drugiego zawodnika z pary pierwszy pełni rolę „Cienia”.
- „Cień” ma prawo zwrócić uwagę zawodnikowi wykonującemu przejazd o błędach np. ominięcie przeszkody, niedozwolone ścięcie zakrętu. Po zakończeniu OS’u Cień zgłasza sędziemu czasowemu wszystkie popełnione błędy przez zawodnika. Któremu towarzyszył.
- Zawodnik rozpoczynający przejazd startuje o czasie zgodnym z harmonogramem startowym, niezależnie od tego czy jego „cień” jest gotowy do podążania za nim.
- Zawodnik pełniący funkcje „Cienia” ma obowiązek podążania za zawodnikiem ze swojej pary. Jeżeli zawodnik „Cień” nie rozpocznie swojego przejścia w ciągu 10 sekund od startu swojego zawodnika z pary, zostanie ukarany karą czasową w wysokości 30 sekund.
- Zawodnik który zakończył OS musi odstawić model do strefy serwisowej i oczekiwać na swoją parę na trasie przejazdu OS.
- Zawodnicy rozpoczynają pełnić funkcje techniczną w momencie ogłoszenia przez sędziego technicznego o starcie kolejnego OS’u.
- Zawodnicy przestają pełnić funkcje techniczną w momencie ogłoszenia przez sędziego technicznego o otwarcia strefy serwisowej lub zakończeniu danego OS’u.

15. Sędziowie

a. Obowiązki Głównego sędziego czasowego:
- pomiar czasu przejazdu zawodników
- ewidencja czasu zawodników na listach startowych i kartach drogowych
- obliczanie wyników przejazdów po zakończonym Rajdzie
- przyznawanie punktów za zajęte miejsca
b. Obowiązki Pomocniczego sędziego czasowego

- pomiar czasu przejazdu zawodników
- ewidencja czasu zawodników na listach startowych i kartach drogowych
c. Obowiązki sędziego technicznego
- klasyfikacja i kontrola techniczna modeli przed startem i w czasie rajdu
- informowanie zawodników o rozpoczęciu przygotowań do startu
- nadzór nad strefą serwisową

16. Kary czasowe


# Przewinienie Kara
1 Serwisowanie modelu poza wyznaczonym czasem 120 sek.
2 Niedozwolone zapoznanie z trasą 60 sek. lub
dyskwalifikacja
3 Ominięcie lub skrócenie fragmentu trasy Super Rally lub
dyskwalifikacja
4 Ominięcie elementu trasy przejazdu na OS 10 sek.
5 Kopanie modelu podczas OSu 30 sek.
6 Zabranie modelu ze strefy serwisowej w czasie nieuprawnionym 30 sek.
7 Falstart 10 sek.
8 Kontakt z bramką podczas pomiaru czasu (META) 10 sek.
9 Nieobecność podczas rozkładania lub składania tras rajdu Dyskwalifikacja
10 Spóźnienie do pełnienia funkcji "CIENIA" 30 sek.
17. Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Dolnośląska Liga Rajdowa
e-mail: kontakt@rc-dolnyslask.pl

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowch Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest identyfikacja użytkownika strony internetowej, oraz wysyłanie informacji związanych z działalnością grupy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2021

Załoga DLR